தமிழ் கட்டிவை யின் அர்த்தம்

கட்டிவை

வினைச்சொல்-வைக்க, -வைத்து