தமிழ் கடப்புக்கால் யின் அர்த்தம்

கடப்புக்கால்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு கவட்டுக்கால்.

    ‘கடப்புக்கால் என்பதால் அவரால் கெதியாக நடக்க முடியாது’