தமிழ் கடம்பு மான் யின் அர்த்தம்

கடம்பு மான்

பெயர்ச்சொல்