தமிழ் கடம்போடு யின் அர்த்தம்

கடம்போடு

வினைச்சொல்-போட, -போட்டு

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு (பாடங்களை) மனப்பாடம்செய்தல்; நெட்டுருப்பண்ணுதல்.

    ‘எத்தனை பாடங்களைத்தான் கடம்போடுவது?’