தமிழ் கடமை யின் அர்த்தம்

கடமை

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  (ஒருவர் தான்) இருக்கும் நிலை, வகிக்கும் பதவி முதலியவற்றின் காரணமாகச் செய்ய வேண்டிய பணி/(ஓர் அரசு, அமைப்பு முதலியன) அடிப்படையாக ஆற்ற வேண்டிய பொறுப்பு.

  ‘கற்பிப்பது ஆசிரியரின் கடமை, கற்றுக்கொள்வது மாணவனின் கடமை’
  ‘குடிமக்கள் அனைவருக்கும் அடிப்படை வசதிகள் செய்துதர வேண்டியது அரசின் கடமை ஆகும்’

 • 2

  இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு வேலை; பணி.

  ‘நேற்றுதான் அவர் கடமைக்குத் திரும்பினார்’
  ‘கடமையின் நிமித்தம் அவர் வெளியூர் சென்றிருக்கிறார்’