தமிழ் கடல்கோள் யின் அர்த்தம்

கடல்கோள்

பெயர்ச்சொல்