தமிழ் கடலியல் யின் அர்த்தம்

கடலியல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கடலின் தன்மை, அதில் வாழும் உயிரினங்கள் ஆகியவற்றை ஆராயும் அறிவியல் துறை.