தமிழ் கடவை யின் அர்த்தம்

கடவை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு இருப்புப்பாதையின் குறுக்கே கதவு போடப்படாமல் இருக்கும் சாலைச் சந்திப்பு.