தமிழ் கடாரங்காய் யின் அர்த்தம்

கடாரங்காய்

பெயர்ச்சொல்