தமிழ் கடைபரப்பு யின் அர்த்தம்

கடைபரப்பு

வினைச்சொல்-பரப்ப, -பரப்பி