தமிழ் கணக்கில் சேர் யின் அர்த்தம்

கணக்கில் சேர்

வினைச்சொல்சேர்க்க, சேர்த்து