தமிழ் கண்கயல் யின் அர்த்தம்

கண்கயல்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு