தமிழ் கண்டிச்செங்கல் யின் அர்த்தம்

கண்டிச்செங்கல்

பெயர்ச்சொல்