தமிழ் கண்ணடை யின் அர்த்தம்

கண்ணடை

வினைச்சொல்-அடைக்க, -அடைத்து