தமிழ் கண்ணுக்குள் வைத்து யின் அர்த்தம்

கண்ணுக்குள் வைத்து

வினைச்சொல்