தமிழ் கண்ணுருட்டு யின் அர்த்தம்

கண்ணுருட்டு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு கண்கள் சிவந்து நீர் வடியும் ஒரு வகைக் கண் நோய்.