தமிழ் கண்திருஷ்டி யின் அர்த்தம்

கண்திருஷ்டி

பெயர்ச்சொல்