தமிழ் கண்போடு யின் அர்த்தம்

கண்போடு

வினைச்சொல்-போட, -போட்டு