தமிழ் கணைக்கால் யின் அர்த்தம்

கணைக்கால்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு முழங்காலுக்கும் பாதத்துக்கும் இடையில் உள்ள காலின் பின் பகுதி.