தமிழ் கத்தரிக்காய் யின் அர்த்தம்

கத்தரிக்காய்

பெயர்ச்சொல்