தமிழ் கதாயுதம் யின் அர்த்தம்

கதாயுதம்

பெயர்ச்சொல்