தமிழ் கதியால் யின் அர்த்தம்

கதியால்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (மர) போத்து.

    ‘இந்த ஈரலிப்பில் கதியாலைப் போட்டுவிட வேண்டும்’