தமிழ் கதிரடி யின் அர்த்தம்

கதிரடி

வினைச்சொல்

  • 1

    நெல்லின் தாளைக் கொத்தாகக் கையில் பிடித்துத் தரையில் அடித்து மணிகளைப் பிரித்தல்.