தமிழ் கதிரியக்கம் யின் அர்த்தம்

கதிரியக்கம்

பெயர்ச்சொல்

இயற்பியல்
  • 1

    இயற்பியல்
    சில தனிமங்களின் அணுக்களைப் பிளக்கும்போது வெளிப்படும் (ஆபத்து நிறைந்த) சக்தி.