தமிழ் கதைபிடுங்கு யின் அர்த்தம்

கதைபிடுங்கு

வினைச்சொல்-பிடுங்க, -பிடுங்கி

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு ஒருவரிடம் பேசி விஷயத்தைக் கறந்து மற்றொருவரிடம் சொல்லுதல்.

    ‘உன்னிடம் கதைபிடுங்கிக் கொழுவிவிட்டுவிடுவாள். அவளிடம் கவனமாக இரு’