தமிழ் கதை விடு யின் அர்த்தம்

கதை விடு

வினைச்சொல்விட, விட்டு