தமிழ் கன்னிமை யின் அர்த்தம்

கன்னிமை

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு கன்னித் தன்மை.