தமிழ் கன்றுபோடு யின் அர்த்தம்

கன்றுபோடு

வினைச்சொல்-போட, -போட்டு

  • 1

    (பசு, எருமை, யானை ஆகிய விலங்குகள்) கன்றை ஈனுதல்.