தமிழ் கப்பைக்கால் யின் அர்த்தம்

கப்பைக்கால்

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு