தமிழ் கமக்காரன் யின் அர்த்தம்

கமக்காரன்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு விவசாயி.

  • 2

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு நில உடமையாளன்.