தமிழ் கமகம-என்ற யின் அர்த்தம்

கமகம-என்ற

பெயரடை

  • 1

    மணம் மிகுந்த.