தமிழ் கம்பளிப்பூச்சி யின் அர்த்தம்

கம்பளிப்பூச்சி

பெயர்ச்சொல்