தமிழ் கயவாளி யின் அர்த்தம்

கயவாளி

பெயர்ச்சொல்பே.வ