தமிழ் கரணமடி யின் அர்த்தம்

கரணமடி

வினைச்சொல்

  • 1

    குட்டிக்கரணம் போடுதல்.