தமிழ் கரணமடி யின் அர்த்தம்

கரணமடி

வினைச்சொல்-அடிக்க, -அடித்து

  • 1

    குட்டிக்கரணம் போடுதல்.