தமிழ் கரணைகரணையாக யின் அர்த்தம்

கரணைகரணையாக

வினையடை

  • 1

    (கைகால்களின் அமைப்பைக் குறிப்பிடும்போது) சதைப்பற்றோடு திரண்டு; திரட்சியாக.

    ‘அவன் கையும்காலும் கரணைகரணையாக இருக்கும்; நல்ல பலசாலி’