தமிழ் கரத்தை யின் அர்த்தம்

கரத்தை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (ஒற்றை) மாட்டு வண்டி.