தமிழ் கரந்தடிப் போர் யின் அர்த்தம்

கரந்தடிப் போர்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு கொரில்லாப் போர்.

    ‘இயக்கத்தினர் கரந்தடிப் போரில் வல்லவர்கள்’