தமிழ் கர்ப்பத்தடை யின் அர்த்தம்

கர்ப்பத்தடை

பெயர்ச்சொல்