தமிழ் கரப்பந்து யின் அர்த்தம்

கரப்பந்து

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு கைப்பந்து.