தமிழ் கர்ப்பப்பை யின் அர்த்தம்

கர்ப்பப்பை

பெயர்ச்சொல்