தமிழ் கர்ப்பம்தரி யின் அர்த்தம்

கர்ப்பம்தரி

வினைச்சொல்-தரிக்க, -தரித்து