தமிழ் கரப்பு யின் அர்த்தம்

கரப்பு

பெயர்ச்சொல்

தமிழ் கரப்பு யின் அர்த்தம்

கரப்பு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு கோழிக் கூண்டு.

    ‘கரப்புக்குள் கோழிக் குஞ்சை அடைத்துவிடு; பிராந்து பறந்து திரிகிறது’