கரப்பு -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : கரப்பு1கரப்பு2

கரப்பு1

பெயர்ச்சொல்

கரப்பு -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : கரப்பு1கரப்பு2

கரப்பு2

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு கோழிக் கூண்டு.

    ‘கரப்புக்குள் கோழிக் குஞ்சை அடைத்துவிடு; பிராந்து பறந்து திரிகிறது’