தமிழ் கர்ப்பூரம் யின் அர்த்தம்

கர்ப்பூரம்

பெயர்ச்சொல்