தமிழ் கரப்பொத்தான் யின் அர்த்தம்

கரப்பொத்தான்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு கரப்பான்பூச்சி.