தமிழ் கரிக்குருவி யின் அர்த்தம்

கரிக்குருவி

பெயர்ச்சொல்