தமிழ் கரிநாக்கு யின் அர்த்தம்

கரிநாக்கு

பெயர்ச்சொல்