தமிழ் கீரிப்பிள்ளை யின் அர்த்தம்

கீரிப்பிள்ளை

பெயர்ச்சொல்