தமிழ் கரிம வேதியியல் யின் அர்த்தம்

கரிம வேதியியல்

பெயர்ச்சொல்

வேதியியல்
  • 1

    வேதியியல்
    கரியை மூலக்கூறாகக் கொண்ட கூட்டுப்பொருள் பற்றி விவரிக்கும் வேதியியல்.