தமிழ் கருக்காய் யின் அர்த்தம்

கருக்காய்

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு உள்ளீடாகிய மணி முழு வளர்ச்சி அடையாத நெல்.