தமிழ் கருங்குவளை யின் அர்த்தம்

கருங்குவளை

பெயர்ச்சொல்